History
 
 
FABAD J. Pharm. Sci.
ISSN 1300-4182
Copyright Ó 2008 FABAD. All rights reserved

GENEL YAZIM KURALLARI
Türkçe English

Dergi Hakkında

FABAD Farmasötik Bilimler Dergisi’nde, sağlık ve ilgili alanlarda İngilizce yazılmış orijinal araştırma makalesi ve İngilizce ya da Türkçe yazılmış derleme makaleleri yayınlanabilir.

Sayfa sayısı

Makaleler, Windows uyumlu gelişmiş bir kelime işlemci (MS Word vb.) kullanılarak hazırlanmalı ve araştırma makaleleri,  şekiller, tablolar, kaynaklar dahil, 15 sayfayı, derleme makaleler ise 25 sayfayı geçmemelidir.

Makalenin Düzenlenmesi

Araştırma makaleleri, başlık, özet (İngilizce/Türkçe), 6 adet anahtar kelime (İngilizce/Türkçe), giriş, materyal-yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma, kaynaklar kısımların dan; derlemeler ise başlık, özet (İngilizce/Türkçe), 6 adet anahtar kelime (İngilizce/Türkçe), giriş, gelişme,  sonuç ve kaynaklar kısımlarından oluşur. Her bir kısım 2 satır boşluk bırakılarak birbirinden ayrılır. Ana başlıklar (Özet, materyal-yöntem, sonuç vd), numara verilmeden, sola dayalı olarak, 11 punto ile koyu ve büyük harfler kullanılarak yazılmalıdır. Alt başlıklar, 11 punto ile koyu renk yazılmalıdır. Başlıklar ve metin arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır.

 Başlık: Makale başlığı soldan yaslamalı olarak 14 punto ile , her kelimenin baş harfi büyük olacak şekilde ve koyu harflerle yazılmalıdır.

Özet: Özet başlığı, yazar adreslerinden sonra iki satır boşluk bırakılarak kalın ve 10 punto ile yazılmalıdır. Özet metni, italik, tek satır aralıklı, iki yana yaslamalı ve en fazla 250 kelime olacak şekilde hem İngilizce hem Türkçe olarak yazılmalıdır.  

Anahtar kelimeler: İngilizce ve Türkçe özet lerden sonra, çalışma alanını tanımlayan altı adet anahtar kelime, italik ve 10 punto yazılmalı ve virgül (,) işareti ile birbirinden ayrılmalıdır. Türkçe özetten sonra da anahtar kelimeler, Türkçe yazım dili ile verilmelidir.

Giriş: Giriş kısmı, çalışmanın amacı ve yeniliği hakkında detaylı bilgi vermelidir.
Materyal ve Yöntem: Materyal ve yöntem kısımları detaylı bir şekilde açıklanmalıdır.
Hayvan deneyleri ve klinik çalışmalarda uygun etik kurul onayının ve gönüllü onam formunun alındığı metin içerisinde belirtilmelidir. Enstitünün adı ve etik kurul onay numarası verilmelidir.
Bitkisel materyaller için herbaryum adresi, numarası ve teşhis eden kişinin adı ve soyadı verilmelidir.
Bulgular: Bulgular, açıklayıcı olmalı ve net bir şekilde verilmelidir.
Tartışma: Sonuçlar uygun şekilde yorumlanmalıdır.
Sonuç: Önemli bulgular kısaca bir paragrafta özetlenmelidir.
Teşekkür: Gerek duyulduğu takdirde metin sonuna, kaynaklardan hemen önce eklenebilir.
Kaynaklar: Kaynaklar metnin hemen sonunda yer almalı ve ilk yazarın soyadının ilk harfine göre alfabetik olarak verilmelidir.
Kaynaklar, American Psychological Association (APA)-6’ya uygun olarak yazılmalıdır. APA’nın 6. baskısı için “http://web.calstatela.edu/library/guides/3apa.pdf” linkine ulaşılmalıdır. APA 6'ya uygun olarak düzenlenmemiş makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Kaynaklar, metin içerisinde kullanım sırasına göre yazar soyadı ve yıl verilerek, kendi içinde kronolojik sıralama yapılarak düzenlenmeli ve parantez içerisinde verilmelidir.
Etik kuralları gereğince, alıntılar metinde tırnak içinde verilmelidir ve bir kaynak ile kaynaklar bölümünde belirtilmelidir.
Kaynaklar kısmında, derleme olarak başvurulan makalelerde yazarlardan en az birinin, kendine ait en az bir adet makaleyi atfetmesi tercih nedenidir, diğer araştırma makaleleri için ise en az bir adet FABAD dergisinde yayımlanmış makalenin atfedilmesi gerekmektedir.

Kaynaklar aşağıdaki formata uygun olarak yazılmalıdır.
Süreli Yayınlar: - Yazar(ların) Soyadı, Adının baş harfi., son Yazarın Soyadı, Adının Baş harfi. (Yıl), Çalışmanın Başlığı, Dergi İsmi, Sayısı, Numarası, Sayfa.
Kitaplar: - Yazar(ların) Soyadı, Adının baş harfi., son Yazarın Soyadı, Adının Baş harfi. (Yıl), Kitabın Başlığı, Şehir (Ülke): Yayınevi, Basıldığı yer.
Kongreler: - Yazar(ların) Soyadı, Adının baş harfi., son Yazarın Soyadı, Adının Baş harfi. (Yıl), Çalışmanın Başlığı, Kongre veya Kongre Kitabı Adı. Sayfa, Tarih, Yapıldığı Yer.
İnternet: - Yazar(ların) Soyadı, Adının baş harfi. Çalışmanın Başlığı, İnternet Adresi, Erişim Tarihi

Biçimlendirme ve Şablonlar

 1. Dergide yayınlanması istenen makaleler, Times New Roman yazı karakteri ile, 12 puntoda yazılmalı, A4 boyutundaki kağıda üstten, alttan, sağdan ve soldan 2 cm boşluk olacak şekilde hazırlanmalıdır.
 2. Makale başlığından sonra iki satır boşluk bırakılıp yazar adları ve soyadları ortalanmış olarak, adlar küçük harfler ile soyadları ise büyük harflerle 12 punto yazılmalıdır. Birden fazla yazar tarafından hazırlanmış makalelerde yazar adları sırası ile yazılmalı, unvan kullanılmamalı, adresler için numaralandırma sistemi uygulanarak her yazarın soyadının sonuna numara yazılmalıdır. Yazar adresleri yazar adlarının hemen altında numara ile verilmeli ve 10 punto ile yazılmalıdır.
 3.  Makaleden sorumlu yazar adı ve soyadının sonuna, hemen adres numarasından sonra “°” simgesi yerleştirilmelidir. “°” simgesinin açıklaması ilk sayfanın en sol alt köşesine 10 punto ile yazılmalı, sorumlu yazar adı ve soyadı, telefon ve faks numarası ile e-posta adresi belirtilmelidir.
 4. Kısaltmalar, özet haricinde, ilk geçtiği yerde uzun hali ile birlikte verilmeli, daha sonra kısaltılmış şekilleri ile kullanılmalıdır. 
 5. Makalelerde yalnızca Uluslararası Birim Sistemi (SI) kullanılmalıdır. Zorunlu olarak farklı birimler kullanılması gerekiyor ise parantez içinde SI eşdeğeri verilmelidir.
 6.  Tüm tablolar ve şekiller, sıra ile 1,2,3 vb şekilde numaralandırılmalı, Türkçe makalelerde “Tablo 1.” ve “Şekil 1.”, İngilizce makalelerde ise “Table 1.” ve “Figure 1.” şeklinde verilmeli, metinde ise parantez içinde belirtilmelidir. Her bir tablo ve şekil tanımlayıcı bir başlık taşımalı, tablo başlıkları tablonun üstünde, şekil başlıkları ise şeklin altında sola dayalı olarak koyu renkte ve 10 punto olacak şekilde yer almalıdır. Başlıklar tabloların ve şekillerin uzunluğunu geçmemelidir. Bir tablonun dipnotları, tablonun altında yer almalı ve tabloda üst simgeler (a,b,c vb.) ile belirtilmelidir. Tüm tablolar, şekiller ve formüller basım kalitesi açısından mümkün olan en yüksek çözünürlükte hazırlanmalı, metin içinde verilmesinin haricinde, ayrıca, dijital olarak ayrı bir dosya halinde iletilmelidir.
 7. Metinde kullanılan semboller uluslararası kullanıma uygun seçilmeli; her bir sembol kullanıldığı yerde tanımlanmalıdır.
 8. Her türlü eşitlik ve formüller, bilgisayar (ChemDraw vb kullanılarak) ile oluşturulmalı, sıra ile numaralandırılmalı, numaralar sağa dayalı şekilde parantez içinde yazılmalıdır. Formüller ve eşitlikler, veriliş sırasına göre, metinde, parantez içinde “(1)” şeklinde belirtilmelidir.

Çalışmanın Dergiye Yollanması

 1. Yazar(lar) tarafından yazım kurallarına göre hazırlanmış araştırma ve derleme makaleleri , 3 hakem önerisi ile birlikte fabadankara@gmail.com adresine iletilmelidir. Hakemlerin e-mail adresleri de eklenmelidir.
 2.  Yazar(lar) makale ile birlikte yazışmalardan sorumlu kişinin adı-soyadı, adresi, telefon numarası ve e-posta gibi iletişim bilgilerini ayrıca yollamalıdır.
 3.  Makaleler (başlık, özet, metin, şekiller, tablolar, formüller, kaynaklar) tek bir dosya halinde kaydedilmeli ve dergiye gönderilmeli, ayrıca tüm tablolar, şekiller ve formüller dijital olarak hazırlanmalı ve “jpg” veya “tif” formatı halinde ayrı bir dosya ile iletilmelidir.
 4.  Dergiye iletilen makaleler başka süreli yayınlarda yayınlanmış veya yayınlanmak üzere gönderilmiş olmamalıdır. Ayrıca dergiye gönderilmiş, hakemler tarafından değerlendirilmiş ve kabul almış makaleler dergiden geri çekilemez.
 5.  Araştırma makaleleri, herhangi bir Kurumdan araştırma projesi olarak destek almış ise proje numaraları ile birlikte teşekkür kısmına yazılmalıdır.

Makalelerin Değerlendirilmesi

 Dergiye gelen makaleler editör /editör yardımcı(lar)ı tarafından biçimsel ve bilimsel bir ön incelemeye tabi tutulur.

Ön incelemeden geçen makaleler editör/editör yardımcı(lar)ı tarafından tarafsızlığın korunabilmesi için yazar isimleri makale metninden çıkarılarak belirlenen ve adları saklı tutulan en az iki uzman hakem tarafından değerlendirilir.

Değerlendirme süreci tamamlanan ve dergide yayınlanmak üzere kabul edilen makalelerin yayınlanma sırasına makalelerin geliş sırasına göre dergi editör/editör yardımcı(lar)ı karar verir.

Makalenin değerlendirilmesi ile ilgili yazışmalar sadece sorumlu yazar ile yapılacaktır.

Düzeltme nüshaları

Düzeltme nüshaları sorumlu yazara gönderilecektir. Yazım hataları, dikkatli bir şekilde kontrol edilip düzeltildikten sonra 7 gün içinde dergiye geri gönderilmelidir. Bu süreyi takiben, makale yayınlanacaktır. 

Dergide yayınlanan makalelere telif ücreti ödenmeyecektir.

* Sorumlu ve diğer yazarlar,   “Telif Hakkı Formu ve Yazar Kontrol Listesi” n i doldurulup imzalayarak editör/editör yardımcılarına iletmelidir . Formlar, web sitesine (www.fabad.org.tr) yüklenmiştir.

Dergi, ücret talep etmemektedir.

 

 

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS
Türkçe English

About Journal
FABAD Journal of Pharmaceutical Sciences accepts original research and review articles (English or Turkish) dealing with health and related sciences.
Pages of Manuscript
Manuscripts should be prepared by using a word processor compatible with Windows (MS Word etc), and including figures, tables and references, should not exceed 15 pages for research articles, 25 pages for review articles.
Organization of Manuscript
Manuscripts should be organized as follows: title, abstract (English/Turkish), 6 keywords (English/Turkish), introduction, materials and methods, results and discussion, and references for research articles; title, abstract (English/Turkish), 6 keywords (English/Turkish), introduction, body, conclusion and references for reviews. Each section must be separated with 2 line spaces. The section titles (Introduction, materials and methods, results, etc) must be written bold capital letters using 11 pt font size, justified to left, without numbering. Subtitles should be written bold and 11 pt. There should be single space between the section heading and text.
Title:  The title of manuscript should be written aligned to left with 14 pt, bold, and each word in title should begin with uppercase.
Abstracts: Abstract title should begin two space lines after the affiliations and be written in 10pt bold. Abstract should be written italic in English and Turkish containing no more than 250 words, 10 pt, single space and justified.

Key words: Six English and Turkish key words separated by commas must be included in the manuscript just below the abstracts, written in italic and 10 pt. After the Turkish abstract, keywords should be given in Turkish language.
Introduction: It should contain a clear statement of the aim and novelty of the study.
Experimental: Material and methods should be presented in detail.
For animal experiments and clinical trials, authors must indicate the approvals of the relevant regulatory authorities or local ethical committees. The name of the institution and ethical approval number should be given.
For plant materials, herbarium address, number, and name and surname of the person who identified the plant materials should be given.
Results: The results must be clearly and concisely described with the help of appropriate illustrative material.
Disscussion: Discussion should deal with the interpretation of the results.
Conclusion: Significant findings should be summarized briefly in a paragraph.
Acknowledgement: If necessary, this section should be given at the end of the text, just before references.
References: References must take place immediately at the end of the text and should be given in alphabetical order by first letter of the first author’s surname.
References should be written according to American Psychological Association (APA) -6. For 6th edition of APA,  http://web.calstatela.edu/library/guides/3apa.pdf link can be followed. Articles containing references that are not prepared according to APA will not be evaluated.
References should be given in the text as author’s name and year where necessary, and two or more references should be arranged in chronological order in parentheses.
According to the ethics rules, quotations should be given in quotation marks in the text and must be mentioned in the references with the source.
For review articles, at least one of the authors should cite at least one article of their owns, for other research articles, at least one article published in FABAD should be cited.
References should be written according to the following format.
Journals: - Family name/names of authors, First letter (capital) of given name/names., Family name/names of the last author, First letter (capital) of given name/names. (Year), Title of the study, Journal name, Volume, Issue, Page numbers.
Books: - Family name/names of authors, First letter (capital) of given name/names., Family name/names of the last author, First letter (capital) of given name/names. (Year), Book title, City (Country): Publisher.
Congress presentations: - Family name/names of authors, First letter (capital) of given name/names., Family name/names of the last author, First letter (capital) of given name/names. (Year), Title of the study, Congress or Congress Book name, Page numbers, Date, City, Country.
Internet sources: - Family name/names of authors, First letter (capital) of given name/names. Title of the study, Internet address, Accession date
Style of Manuscripts

 1. Manuscripts should be written as clearly and concisely as possible and typed on A4 size papers with a margin of 2 cm on all sides and justified. Font should be “Times New Roman” with 12 pt font size.
 2. Author(s)’ names (full names, surnames with capital letters, 12 pt, no title, centered) should written allowing 2 line space from the title of the article. Having more than one author, the names should be separated with commas. By using numbers as superscripts, the institution and their complete postal addresses of authors must be indicated as 10 pt in the next line.
 3. Corresponding author, indicated by an “°” symbol after superscript number indicating affiliation, should be written 10 pt and indicate his/her fax number, telephone number and e-mail address , if available, at the bottom left of the title page.
 4. Abbreviations that are unavoidable in the abstract must be defined at their first mention in the text and included in parenthesis, then used in the remaining text as an abbreviated forms.
 5. Only SI (Système International d'Unités) units should be used in manuscripts. If other units are necessarily used, SI equivalence should be given in parentheses.
 6. All tables and figures must be cited consecutively, numbered with Arabic numerals (1,2,3 etc), referred as “Table 1” and “Figure 1” in the text and their numbers must be given in parenthesis. Each Table and Figure (chemical formulas, graphics, photographs, chromatographs, spectra, etc) must have a descriptive title at the top of the table and at the bottom of the figure with one line space. Descriptive titles should be written bold with aligned to the left and 10 pt font size. Headings should not exceed the length of the tables and figures. Any footnotes to a table must be collected below and referred in the table by superscript letters (a,b,c, etc).  Figures, tables and formulas should be prepared at the highest resolution possible in terms of printing quality. While submission of manuscript, they should also be attached in separate file.
 7. The symbols used in the text should be selected in accordance with international usage; each symbol should be defined where it is used.
 8. Equations and formulas created by computer software (using ChemDraw etc.) must be numbered consecutively and their numbers must be written right justified in parenthesis. They must be referred within the text by using their numbers in parenthesis.

Submissions of Manuscripts

 1. Authors are requested to submit the original manuscript to fabadankara@gmail.com e-mail address with 3 suggested referees including their e-mail addresses.
 2. Please include full contact information-corresponding author’s name, e-mail address, telephone and fax numbers and full postal address.
 3. The manuscript (title, abstract, text, figures, tables, formulas, references) needs to be saved into a single file. In addition, tables, figures and formulas should be prepared digitally and attached as a separate file in “jpg” or “tif” format.
 4. Articles submitted to the journal must not have been published or submitted for publication elsewhere. Revised and accepted manuscripts by referees cannot be withdrawn.
 5. If original manuscripts supported from any Institution as a research project, it should be written with the name of the funding source and project number in Acknowledgement.

Evaluation of Manuscripts
Submitted manuscripts are subjected to formal and scientific examination by the journal editor and associate editor(s). After preliminary examination, manuscripts proceed to be reviewed by at least two expert referees. The names of authors are kept confidential throughout the evaluation process. For accepted manuscripts, the order of publication is subjected to editorial decision. Communications relating to the evaluation process of the article will be made only with the corresponding author.
Proofs
Proofs will be sent to the corresponding author for corrections. They should be carefully checked for typesetting’s errors and returned to the publisher within 7 days upon receipt. Following this period, the article will be published.
No royalty fees will be paid for published articles in this Journal.
*Authors should fill and send the “Copyright Release Form and Check List” that can be downloaded from www.fabad.org.tr

This journal is free of charge.