Yazarlar İçin Bilgi

GENEL YAZIM KURALLARI

Dergi Hakkında

FABAD Farmasötik Bilimler Dergisi’nde, sağlık ve ilgili alanlarda İngilizce yazılmış orijinal araştırma makalesi ve İngilizce ya da Türkçe yazılmış derleme makaleleri yayınlanabilir.

Sayfa sayısı

Makaleler, Windows uyumlu gelişmiş bir kelime işlemci (MS Word vb.) kullanılarak hazırlanmalı ve araştırma makaleleri,  şekiller, tablolar, kaynaklar dahil, 15 sayfayı, derleme makaleler ise 25 sayfayı geçmemelidir.

Makalenin Düzenlenmesi

Araştırma makaleleri, başlık, özet (İngilizce/Türkçe), 6 adet anahtar kelime (İngilizce/Türkçe), giriş, materyal-yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma, kaynaklar kısımların dan; derlemeler ise başlık, özet (İngilizce/Türkçe), 6 adet anahtar kelime (İngilizce/Türkçe), giriş, gelişme,  sonuç ve kaynaklar kısımlarından oluşur. Her bir kısım 2 satır boşluk bırakılarak birbirinden ayrılır. Ana başlıklar (Özet, materyal-yöntem, sonuç vd), numara verilmeden, sola dayalı olarak, 11 punto ile koyu ve büyük harfler kullanılarak yazılmalıdır. Alt başlıklar, 11 punto ile koyu renk yazılmalıdır. Başlıklar ve metin arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır.

 Başlık: Makale başlığı soldan yaslamalı olarak 14 punto ile , her kelimenin baş harfi büyük olacak şekilde ve koyu harflerle yazılmalıdır.

Özet: Özet başlığı, yazar adreslerinden sonra iki satır boşluk bırakılarak kalın ve 10 punto ile yazılmalıdır. Özet metni, italik, tek satır aralıklı, iki yana yaslamalı ve en fazla 250 kelime olacak şekilde hem İngilizce hem Türkçe olarak yazılmalıdır.

Anahtar kelimeler: İngilizce ve Türkçe özet lerden sonra, çalışma alanını tanımlayan altı adet anahtar kelime, italik ve 10 punto yazılmalı ve virgül (,) işareti ile birbirinden ayrılmalıdır. Türkçe özetten sonra da anahtar kelimeler, Türkçe yazım dili ile verilmelidir.

Giriş: Giriş kısmı, çalışmanın amacı ve yeniliği hakkında detaylı bilgi vermelidir.
Materyal ve Yöntem: Materyal ve yöntem kısımları detaylı bir şekilde açıklanmalıdır.
Hayvan deneyleri ve klinik çalışmalarda uygun etik kurul onayının ve gönüllü onam formunun alındığı metin içerisinde belirtilmelidir. Enstitünün adı ve etik kurul onay numarası verilmelidir.
Bitkisel materyaller için herbaryum adresi, numarası ve teşhis eden kişinin adı ve soyadı verilmelidir.
Bulgular: Bulgular, açıklayıcı olmalı ve net bir şekilde verilmelidir.
Tartışma: Sonuçlar uygun şekilde yorumlanmalıdır.
Sonuç: Önemli bulgular kısaca bir paragrafta özetlenmelidir.
Teşekkür: Gerek duyulduğu takdirde metin sonuna, kaynaklardan hemen önce eklenebilir.
Kaynaklar: Kaynaklar metnin hemen sonunda yer almalı ve ilk yazarın soyadının ilk harfine göre alfabetik olarak verilmelidir.
Kaynaklar, American Psychological Association (APA)-6’ya uygun olarak yazılmalıdır. APA’nın 6. baskısı için “http://web.calstatela.edu/library/guides/3apa.pdf” linkine ulaşılmalıdır. APA 6’ya uygun olarak düzenlenmemiş makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Kaynaklar, metin içerisinde kullanım sırasına göre yazar soyadı ve yıl verilerek, kendi içinde kronolojik sıralama yapılarak düzenlenmeli ve parantez içerisinde verilmelidir.
Etik kuralları gereğince, alıntılar metinde tırnak içinde verilmelidir ve bir kaynak ile kaynaklar bölümünde belirtilmelidir.
Kaynaklar kısmında, derleme olarak başvurulan makalelerde yazarlardan en az birinin, kendine ait en az bir adet makaleyi atfetmesi tercih nedenidir, diğer araştırma makaleleri için ise en az bir adet FABAD dergisinde yayımlanmış makalenin atfedilmesi gerekmektedir.

Kaynaklar aşağıdaki formata uygun olarak yazılmalıdır.
Süreli Yayınlar: – Yazar(ların) Soyadı, Adının baş harfi., son Yazarın Soyadı, Adının Baş harfi. (Yıl), Çalışmanın Başlığı, Dergi İsmiSayısı, Numarası, Sayfa.
Kitaplar: – Yazar(ların) Soyadı, Adının baş harfi., son Yazarın Soyadı, Adının Baş harfi. (Yıl), Kitabın Başlığı, Şehir (Ülke): Yayınevi, Basıldığı yer.
Kongreler: – Yazar(ların) Soyadı, Adının baş harfi., son Yazarın Soyadı, Adının Baş harfi. (Yıl), Çalışmanın Başlığı, Kongre veya Kongre Kitabı Adı. Sayfa, Tarih, Yapıldığı Yer.
İnternet: – Yazar(ların) Soyadı, Adının baş harfi. Çalışmanın Başlığı, İnternet Adresi, Erişim Tarihi

Biçimlendirme ve Şablonlar

 1. Dergide yayınlanması istenen makaleler, Times New Roman yazı karakteri ile, 12 puntoda yazılmalı, A4 boyutundaki kağıda üstten, alttan, sağdan ve soldan 2 cm boşluk olacak şekilde hazırlanmalıdır.
 2. Makale başlığından sonra iki satır boşluk bırakılıp yazar adları ve soyadları ortalanmış olarak, adlar küçük harfler ile soyadları ise büyük harflerle 12 punto yazılmalıdır. Birden fazla yazar tarafından hazırlanmış makalelerde yazar adları sırası ile yazılmalı, unvan kullanılmamalı, adresler için numaralandırma sistemi uygulanarak her yazarın soyadının sonuna numara yazılmalıdır. Yazar adresleri yazar adlarının hemen altında numara ile verilmeli ve 10 punto ile yazılmalıdır.
 3.  Makaleden sorumlu yazar adı ve soyadının sonuna, hemen adres numarasından sonra “°” simgesi yerleştirilmelidir. “°” simgesinin açıklaması ilk sayfanın en sol alt köşesine 10 punto ile yazılmalı, sorumlu yazar adı ve soyadı, telefon ve faks numarası ile e-posta adresi belirtilmelidir.
 4. Kısaltmalar, özet haricinde, ilk geçtiği yerde uzun hali ile birlikte verilmeli, daha sonra kısaltılmış şekilleri ile kullanılmalıdır.
 5. Makalelerde yalnızca Uluslararası Birim Sistemi (SI) kullanılmalıdır. Zorunlu olarak farklı birimler kullanılması gerekiyor ise parantez içinde SI eşdeğeri verilmelidir.
 6.  Tüm tablolar ve şekiller, sıra ile 1,2,3 vb şekilde numaralandırılmalı, Türkçe makalelerde “Tablo 1.” ve “Şekil 1.”, İngilizce makalelerde ise “Table 1.” ve “Figure 1.” şeklinde verilmeli, metinde ise parantez içinde belirtilmelidir. Her bir tablo ve şekil tanımlayıcı bir başlık taşımalı, tablo başlıkları tablonun üstünde, şekil başlıkları ise şeklin altında sola dayalı olarak koyu renkte ve 10 punto olacak şekilde yer almalıdır. Başlıklar tabloların ve şekillerin uzunluğunu geçmemelidir. Bir tablonun dipnotları, tablonun altında yer almalı ve tabloda üst simgeler (a,b,c vb.) ile belirtilmelidir. Tüm tablolar, şekiller ve formüller basım kalitesi açısından mümkün olan en yüksek çözünürlükte hazırlanmalı, metin içinde verilmesinin haricinde, ayrıca, dijital olarak ayrı bir dosya halinde iletilmelidir.
 7. Metinde kullanılan semboller uluslararası kullanıma uygun seçilmeli; her bir sembol kullanıldığı yerde tanımlanmalıdır.
 8. Her türlü eşitlik ve formüller, bilgisayar (ChemDraw vb kullanılarak) ile oluşturulmalı, sıra ile numaralandırılmalı, numaralar sağa dayalı şekilde parantez içinde yazılmalıdır. Formüller ve eşitlikler, veriliş sırasına göre, metinde, parantez içinde “(1)” şeklinde belirtilmelidir.

Çalışmanın Dergiye Yollanması

 1. Yazar(lar) tarafından yazım kurallarına göre hazırlanmış araştırma ve derleme makaleleri , 3 hakem önerisi ile birlikte fabadankara@gmail.com adresine iletilmelidir. Hakemlerin e-mail adresleri de eklenmelidir.
 2.  Yazar(lar) makale ile birlikte yazışmalardan sorumlu kişinin adı-soyadı, adresi, telefon numarası ve e-posta gibi iletişim bilgilerini ayrıca yollamalıdır.
 3.  Makaleler (başlık, özet, metin, şekiller, tablolar, formüller, kaynaklar) tek bir dosya halinde kaydedilmeli ve dergiye gönderilmeli, ayrıca tüm tablolar, şekiller ve formüller dijital olarak hazırlanmalı ve “jpg” veya “tif” formatı halinde ayrı bir dosya ile iletilmelidir.
 4.  Dergiye iletilen makaleler başka süreli yayınlarda yayınlanmış veya yayınlanmak üzere gönderilmiş olmamalıdır. Ayrıca dergiye gönderilmiş, hakemler tarafından değerlendirilmiş ve kabul almış makaleler dergiden geri çekilemez.
 5.  Araştırma makaleleri, herhangi bir Kurumdan araştırma projesi olarak destek almış ise proje numaraları ile birlikte teşekkür kısmına yazılmalıdır.

Makalelerin Değerlendirilmesi

 Dergiye gelen makaleler editör /editör yardımcı(lar)ı tarafından biçimsel ve bilimsel bir ön incelemeye tabi tutulur.

Ön incelemeden geçen makaleler editör/editör yardımcı(lar)ı tarafından tarafsızlığın korunabilmesi için yazar isimleri makale metninden çıkarılarak belirlenen ve adları saklı tutulan en az iki uzman hakem tarafından değerlendirilir.

Değerlendirme süreci tamamlanan ve dergide yayınlanmak üzere kabul edilen makalelerin yayınlanma sırasına makalelerin geliş sırasına göre dergi editör/editör yardımcı(lar)ı karar verir.

Makalenin değerlendirilmesi ile ilgili yazışmalar sadece sorumlu yazar ile yapılacaktır.

Düzeltme nüshaları

Düzeltme nüshaları sorumlu yazara gönderilecektir. Yazım hataları, dikkatli bir şekilde kontrol edilip düzeltildikten sonra 7 gün içinde dergiye geri gönderilmelidir. Bu süreyi takiben, makale yayınlanacaktır.

Dergide yayınlanan makalelere telif ücreti ödenmeyecektir.

* Sorumlu ve diğer yazarlar,   “Telif Hakkı Formu ve Yazar Kontrol Listesi” n i doldurulup imzalayarak editör/editör yardımcılarına iletmelidir . Formlar, web sitesine (www.fabad.org.tr) yüklenmiştir.

Dergi, ücret talep etmemektedir.