1989 – Volume 14, Issue 1

CONTENTS

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Kafein ve Parasetamolün Farmasötik Prepara Harda Birinci Türev UV Spektrofometrisi He Miktar Tayinleri

Feyyaz ONUR (*) Nevin ACAR (*)

(*) AÜ. Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabiliın Dalı, Tandoğan.

Pages, 1-7. Abstract | PDF (464KB)


Bazı Solvanlann Antimikrobial Etkileri Üzerinde Bir Çalışma

Ufuk ABBASOĞLU (*)

(*) : G.Ü. Eczacılık Fakültesi, Mikrobiyoloji Bilimdalı

Pages, 9-12. Abstract | PDF (316KB)


Bazı 2-Asetilnaftalen ve p-Kloroasetilbenzen Türevlerinin Oksim ve Redüksiyon Ürünleri Üzeri· Çahşmalar

Fiigeıı ÖZKANU (*) Sevim DALKARA (*) Mevliil ERTAN (*)

(*) H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Hacettepe~ ANKARA

Pages, 13-22. Abstract | PDF (712KB)


BİLİMSEL TARAMALAR
Selenyum’un İnsan Sağhğındaki Rolü

Filiz HINCAL (*) Nursere11 ATA ÇERİ (*)

(*) H.Ü, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilirn Dalı, Hacettepe,

Pages, 23-38. Abstract | PDF (1416KB)


İmidazo ( 4,5-b) ve ( 4, 5- c )Piri din Türevleri Ü zerinde Yapılan Yapı-Etki İlişkisi Çalışmaları – I

Doç. Dr. Fatma Gümüş (*)

(*) O.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Pages, 39-50. Abstract | PDF (1000KB)


Aspirin

Figen OCAK (*) llbeyi AGABEYoGLU (*)

(*) Gazi Üniversitesi Ecz. Fak., Eczacılık Teknolojisi Bölümü, Ankara.

Pages, 51-63. | PDF (1664KB)


BİLİM HABERLERİ
Olası Yan Etkileri İle Aspartam

Sepril NEBİOĞLU (*)

(*) Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dah. Ankara.

Pages, 64-67. | PDF (332KB)