Yazarlar İçin Bilgi

Makale Çeşitleri

FABAD Farmasötik Bilimler Dergisi İngilizce yazılmış orijinal araştırma makalelerini ve İngilizce ya da Türkçe yazılmış derleme makalelerini değerlendirmeye alır.

Araştırma Makaleleri

Özgün, orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçları ile açıklayan makalelerdir. Araştırma makalelerinin yenilikçi ve bilime katkı sağlayan çalışmalar olması beklenir. Araştırma makaleleri, başlık, özet (İngilizce/Türkçe), en az 3 adet anahtar kelime (İngilizce/Türkçe), giriş, materyal-yöntem, bulgular ve tartışma, sonuç ve kaynaklar kısımlarından oluşur. Makaleler Windows uyumlu bir program (MS Words vb) kullanılarak hazırlanmalı ve araştırma makaleleri için şekil, tablo ve referanslar dahil 20 sayfayı geçmemelidir.

Derlemeler

Derlemeler farmasötik bilimlerle ilgili konularda detaylı literatür özeti veren çalışmalardır. Derlemeler başlık, özet (İngilizce/Türkçe),  en az 3 adet anahtar kelime (İngilizce/Türkçe), giriş, gelişme,  sonuç ve kaynaklar kısımlarından oluşur. Makaleler Windows uyumlu bir program (MS Words vb) kullanılarak hazırlanmalı ve derleme makaleleri için şekil, tablo ve referanslar dahil 30 sayfayı geçmemelidir.

Yayın Politikası ve Etik İlkeler

Yayın Politikası

FABAD Farmasötik Bilimler Dergisi, farmasötik bilimler alanındaki orijinal araştırmalar ve derlemelerin yayımlandığı, açık erişimli ve hakemli bir dergidir. Makaleler editoryal incelemeye tabidir ve en az iki bağımsız hakem tarafından değerlendirilir.

1976 Copyright Act’e göre, yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı dergiyi yayımlayan kuruma aittir. Makalelerin yayın ve telif hakları dergiye ait olup, telif hakkı için ödeme yapılmaz.

Dergiye gelen makaleler editör /editör yardımcı(lar)ı tarafından biçimsel ve bilimsel bir ön incelemeye tabi tutulur. Dergi kurallarına göre yazılmamış olan makaleler kesinlikle kabul edilmemektedir.

Ön incelemeden geçen makaleler editör/editör yardımcı(lar)ı tarafından en az iki uzman hakeme gönderilerek bilimsel olarak değerlendirilmesi sağlanır.

Değerlendirme süreci tamamlanan ve dergide yayınlanmak üzere kabul edilen makalelerin yayınlanma sırasına makalelerin geliş sırasına göre dergi editör/editör yardımcı(lar)ı karar verir.

Makalenin değerlendirilmesi ile ilgili yazışmalar sadece sorumlu yazar ile yapılacaktır.

Yayın Etiği

Çalışmada ticari bir bağlantı veya maddi destek alınan kurum bulunuyorsa; yazarların kullanılan ticari ürün, ilaç, firma ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını veya olması durumunda ilişkinin durumu editöre sunum sayfasında bildirmeleri zorunludur.

Yazarların Etik Sorumlulukları

Dergimize gönderilen makaleler, daha önce herhangi bir yerde tamamen ya da kısmen yayımlanmamış özgün çalışmalar olmalıdır.

Yazılardaki düşünce ve öneriler tümüyle yazarların sorumluluğundadır.

Yazar(lar) makale ile birlikte yazışmalardan sorumlu kişinin adı-soyadı, adresi, telefon numarası ve e-posta gibi iletişim bilgilerini ayrıca yollamalıdır. Sorumlu yazar dergi ile iletişimden ve ortak yazarların bilgilendirilmesinden sorumludur. Yayına katkı veren tüm yazarların yazar listesine dahil edilmesini, sırasının tüm yazarlar tarafından kabul edildiğini ve tüm yazarların makalenin gönderildiğinden haberdar olmasını sağlar.

Makale sonunda; her bir araştırmacının yayına verdiği katkı kısaca açıklanmalıdır.

Dergiye iletilen makaleler başka süreli yayınlarda yayınlanmış veya yayınlanmak üzere gönderilmiş olmamalıdır. Ayrıca dergiye gönderilmiş, hakemler tarafından değerlendirilmiş ve kabul almış makaleler dergiden geri çekilemez.

Araştırma makaleleri, herhangi bir kurumdan araştırma projesi olarak destek almış ise proje numaraları ile birlikte teşekkür kısmına yazılmalıdır.

Makalede kaynaklardan önce “Çıkar Çatışması” bölümünde yazarlardan herhangi birinin ticari olarak çatışması varsa beyan edilmelidir.

Dergiye gönderilecek makalelerin iThenticate programı ile benzerlik oranının belirlenmesi, programdan alınan raporun tam metin olarak makale ile birlikte gönderilmesi gereklidir.

Yazar(lar) araştırma ve derleme makalelerinin değerlendirilmesi için, hakem önerisinde bulunabilirler. Ancak dergi bu öneriler dışında hakem seçme hakkına sahiptir.

Hakemler tarafından yayına yapılan eleştirilere yazarlar sorumlu yazar aracılığıyla yanıt vermekle ve gerekli değişiklikleri yapmakla yükümlüdürler. Eğer istenen değişiklikler yazarlar tarafından uygun bulunmuyorsa, nedeni açıklanmalıdır.

Yayın kabul edildikten sonra yayınlanmadan önce yazarlar sorumlu yazar aracılığıyla son düzeltmeleri yapabilir. Yayına kabul edilen makalelerdeki imla hatası ve dilbilgisi yanlışları dışındaki düzeltmeler yalnızca editörün onayı ile yapılabilir.

Araştırma Etik Kurul Sorumluluğu

Yayınlanacak tüm insan veya hayvan çalışmalarında etik kurul raporu alınması beklenmektedir.

İnsan çalışmalarında Helsinki Deklerasyonu Prensipleri’ne uygunluk ilkesi aranmaktadır. Bu tip çalışmaların varlığında yazarlardan, makalenin Materyal ve yöntem bölümünde bu prensiplere uygun olarak çalışmayı yaptıklarını, kurumlarının etik kurullarından aldıkları raporun tarih ve numarasını eklemeleri beklenmektedir.

Hayvan kullanılan çalışmalarda ise Guide for the Care and Use of Laboratory Animals prensipleri doğrultusunda çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve kurumlarının etik kurullarından onay aldıklarını belirtmelidirler. Makalenin Materyal ve yöntem bölümünde bu prensiplere uygun olarak çalışmayı yaptıklarını, kurumlarının etik kurullarından aldıkları raporun tarih ve numarasını eklemeleri beklenmektedir.

Bitkisel materyaller için herbaryum adresi, numarası ve teşhis eden kişinin adı ve soyadı verilmelidir.

Editörün Etik Sorumlulukları

Yayınların kabul edilmesine veya reddedilmesine hakemler, yayın ve danışma kurulları ve alan editörlerinin yardımıyla editör karar verir.

Değerlendirme süreci tamamlanan ve dergide yayınlanmak üzere kabul edilen makalelerin yayınlanma sırasına makalelerin geliş sırasına göre dergi editör/editör yardımcı(lar)ı karar verir.

Editörler, uygun uzmanlığa sahip ve sağlam yargıya sahip hakemleri seçmeye çalışmalıdır.

Makale kabul sürecinde, iki hakemin görüşlerinin farklı olması durumunda editör karar vermeli veya üçüncü bir hakemin görüşü alınarak karar verilmelidir.

Editörler hakemlerin değerlendirmelerini, gizlilik ve tarafsızlık ilkesine uygun bir şekilde ve uygun zaman içerisinde yapmalarına dair sorumluluklarını anlamalarını sağlamalıdır.

Hakemler arasında veya hakemler ile yazarlar arasında bir anlaşmazlık olduğunda veya makalenin hakemler tarafından yeterince dikkate alınmadığını düşündüğünde, editörler yayın kurulu üyelerinden tavsiye almalıdır.

Editörler, bir makaledeki hataları yayınlanmadan önce tespit ederse düzeltmeli, daha sonra tespit edilmesi durumunda ise düzeltmeleri yayınlamalıdır. Tüm düzeltme veya geri çekme bildirimleri, dergide belirgin bir şekilde yayınlanmalı ve orijinal makaleye veya özete tam bibliyografik referansı içermelidir. Ayrıca içindekiler sayfasında listelenmeli ve belirgin bir şekilde etiketlenmelidir (ör. Yazım hatası, geri çekme veya özür dileme).

Editörler, yazarları uygun literatüre ve hakemli dergilerde yapılan yayınlara atıfta bulunma konusunda desteklemelidir.

Editörler; yayınlarda yer verilen deneklerin kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan bireylerin açık rızası belgeli olmadığı sürece çalışmayı reddetmekle görevlidir. Editörler; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur.

Editör ve Yayın Kurulu üyeleri, gönderilen bir makale hakkında herhangi bir bilgiyi makalenin yazarları, hakemler, olası hakemler ve uygun olduğu şekilde yayıncı dışında kimseye açıklamamalıdır.

Yazarların çıkar çatışması olması durumunda, editör, gözden geçirilmeden veya yayına kabul edilmeden önce yazarlardan makaleye bu yönde bir açıklama eklemelerini isteyebilir.

Editör, beklenen görevlerini yerine getirirken, yazarların cinsiyeti, cinsel yönelimi, dini veya siyasi inançları, etnik veya coğrafi kökenine dayalı ayrımcılık yapmadan dengeli, objektif ve adil davranmalıdır.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları

Hakemler tarafsızlık ve gizlilik kuralları içerisinde değerlendirme yapmalıdır. Hakemler makaleyi kopyalamamalı ve saklamamalıdır.

Hakemler kendilerine gönderilen makale değerlendirme davetlerini uzmanlıklarına göre değerlendirerek zamanında kabul/red cevabı vermelidir.

Hakemler çalışmanın kalitesini arttırmaya yönelik değerlendirmeler yapmalı ve revizyon için yapıcı önerilerde bulunmalıdır.

Hakemler değerlendirmelerinde kişisel saldırı ve sert üsluplardan kaçınmalıdırlar. İnceledikleri makalenin yazarları ile iletişime geçmemelidirler.

Makalenin Gönderilmesi
 • Yazar(lar) tarafından yazım kurallarına göre hazırlanmış araştırma ve derleme makaleleri, 3 hakem önerisi ile birlikte fabadankara@gmail.com adresine iletilmelidir. Hakemlerin e-mail adresleri de eklenmelidir.
 • Yazar(lar) makale ile birlikte yazışmalardan sorumlu kişinin adı-soyadı, adresi, telefon numarası ve e-posta gibi iletişim bilgilerini ayrıca yollamalıdır.
 • Yazarlara ait ORCID numaraları makale başlığının, isim ve adreslerin yer aldığı ilk sayfada verilmelidir.
 • Makaleler (başlık, özet, metin, şekiller, tablolar, formüller, kaynaklar) tek bir dosya halinde kaydedilmeli ve dergiye gönderilmeli, metin içerisinde yer alması istenen yerlere yerleştirilmelidir.
 • Dergiye iletilen makaleler başka süreli yayınlarda yayınlanmış veya yayınlanmak üzere gönderilmiş olmamalıdır. Ayrıca dergiye gönderilmiş, hakemler tarafından değerlendirilmiş ve kabul almış makaleler dergiden geri çekilemez.
 • Araştırma makaleleri, herhangi bir kurumdan araştırma projesi olarak destek almış ise proje numaraları ile birlikte teşekkür kısmına yazılmalıdır.
 • Dergiye gönderilecek makalelerin iThenticate programı ile benzerlik oranının belirlenmesi, programdan alınan raporun tam metin olarak makale ile birlikte gönderilmesi gereklidir.
 • Hayvan deneyleri, insan biyolojik örnekleri ve klinik çalışmalar için uygun etik kurul onayının ve ilgili olanlarda gönüllü onam formunun alındığı metin içerisinde belirtilmelidir. Enstitünün adı ve etik kurul onay numarası verilmelidir. Söz konusu etik onay belgesi taranarak makale ile birlikte gönderilmelidir.
 • Yayın Hakkı Devir Formu ve Yazar Kontrol Listesi doldurularak makale ile birlikte gönderilmelidir.
Makalenin Düzenlenmesi

Ana başlıklar (Özet, materyal-yöntem, sonuç vd), numara verilmeden, sola dayalı olarak, 12 punto ile koyu ve büyük harfler kullanılarak yazılmalıdır. Alt başlıklar, 12 punto ile koyu renk yazılmalıdır. Başlıklar ve metin arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. Araştırma makaleleri 20 sayfayı geçmeyecek şekilde Makale Şablonu’na, Derlemeler 30 sayfayı geçmeyecek şekilde Derleme Şablonu’na uygun olmalıdır.

Başlık: Makale başlığı soldan yaslamalı olarak 14 punto ile her kelimenin baş harfi büyük olacak şekilde ve koyu harflerle yazılmalıdır. Yazar adları ve soyadları ortalanmış olarak, adlar küçük harfler ile soyadları ise büyük harflerle 12 punto yazılmalıdır.

Öz: Öz başlığı, yazar adreslerinden sonra iki satır boşluk bırakılarak koyu, italik ve 10 punto ile yazılmalıdır. Öz metni, italik, tek satır aralıklı, iki yana yaslamalı ve en fazla 250 kelime olacak şekilde hem İngilizce hem Türkçe olarak yazılmalıdır. İngilizce özet “summary”, Türkçe özet “öz” şeklinde ifade edilmelidir.

Anahtar kelimeler: İngilizce ve Türkçe özetlerden sonra, bir satır boşluk bırakılarak çalışma alanını tanımlayan en az 3 adet anahtar kelime/kelime grubu, italik ve 10 punto yazılmalı ve virgül (,) işareti ile birbirinden ayrılmalıdır. Türkçe özetten sonra da anahtar kelimeler, Türkçe yazım dili ile verilmelidir.

Giriş: Giriş kısmı, çalışmanın amacı ve yeniliği hakkında detaylı bilgi vermelidir.

Materyal ve Yöntem: Materyal ve yöntem kısımları detaylı bir şekilde açıklanmalıdır.

Bulgular ve Tartışma: Bulgular, açıklayıcı olmalı ve net bir şekilde verilmelidir.

Sonuç: Araştırmacı gerekli görürse araştırma sonuçlarını bir paragrafta özetleyen bir sonuç kısmı ekleyebilir.

Teşekkür: Gerek duyulduğu takdirde metin sonuna, kaynaklardan hemen önce eklenebilir.

Çıkar Çatışması: Çıkar çatışması varsa belirtilmelidir. Eğer çıkar çatışması yoksa “Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan eder.” İfadesi kullanılmalıdır.

Yazar Katkı Oranı Beyanı: Çalışmada bulunan yazarların katkıları kısaca açıklanmalıdır (Hipotez geliştirme, deney yapma, çalışma metninin hazırlanması, metnin gözden geçirilmesi, istatistik, datanın analizi ve yorumlanması, literatür araştırması vb.)

Kaynaklar: Kaynaklar metnin hemen sonunda yer almalı ve ilk yazarın soyadının ilk harfine göre alfabetik olarak verilmelidir. Kaynaklar, metin içerisinde kullanım sırasına göre yazar soyadı ve yıl verilerek, aynı yerde birden fazla referans verilecekse kendi içinde kronolojik sıralama yapılarak düzenlenmeli ve parantez içerisinde verilmelidir.

Etik kuralları gereğince, alıntılar metinde tırnak içinde verilmelidir ve bir kaynak ile kaynaklar bölümünde belirtilmelidir.

Kaynaklar, American Psychological Association (APA)-6’ya uygun olarak yazılmalıdır. APA’nın 6. baskısı için “http://calstatela.libguides.com/ld.php?content_id=39571710” linkine ulaşılmalıdır. APA 6’ya uygun olarak düzenlenmemiş makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kaynaklar kısmında, varsa araştırıcıların derleme ve araştırma makalelerinde çalışma konusu ile ilgili kendilerine ait en az bir adet makaleyi atfetmesi beklenir.

Kaynaklar aşağıdaki formata uygun olarak yazılmalıdır:

Örnek:

Makale: – Yazar(ların) Soyadı, Adının Baş Harfi.,……………….., Son Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfi. (Yıl). Çalışmanın Başlığı, Dergi İsmi, Sayısı, Numarası, Sayfa.

Örnekler:

Senior, B., & Swailes, S. (2007). Inside management teams: Developing a teamwork survey instrument. British Journal of Management, 18, 138- 153. doi:10.1111/j.1467-8551.2006.00507.

Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J.-Y., Coatsworth, D., Lengua, L.,…Griffin, W. A. (2000). An experimental evaluation of theory-based mother and mother-child programs for children of divorce, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 843- 856. http://dx.doi.org/10.1037/0022-006X.68.5.843

Harlow, H. F. (1983). Fundamentals for preparing psychology journal articles, Journal of Comparative and Physiological Psychology, 55, 893-896.

Scruton, R. (1996). The eclipse of listening, The New Criterion, 15(3), 5-13.

Kitaplar: – Yazar(ların) Soyadı, Adının Baş Harfi., ……………. Son Yazarın Soyadı, Son Yazarın Adının Baş Harfi. (Yıl).  Adının Baş Harfi. Kitap adı. Yayınevi, Yayın yeri, sayfa (varsa).

Örnekler:

Carlson, B.M. (2004). Human embryology and developmental biology. 3th ed. St. Louis, Mosby, 561-564.

Cheers, B., Darracott, R., Lonne B. (2007). Social care practice in rural communities. Sydney, Federation Press.

Alexie, S. (1992). The business of fancydancing: Stories and poems. Brooklyn, NY: Hang Loose Press.

Kongreler: – Yazar(ların) Soyadı, Adının Baş Harfi., Son Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfi. (Yıl). Çalışmanın Başlığı, Kongre veya Kongre Kitabı Adı. Yapıldığı Yer.

Örnekler:

Vande Voorde, J., Balzarini, B., Liekens, S. (2014), Inactivation of Nucleoside-Derived Anticancer Drugs by Catabolic Prokaryotic Enzymes. 23rd Biennial EACR Congress. Munih, Germany.

İnternet: – Yazar(ların) Soyadı, Adının baş harfi veya kuruluş adı(varsa). Çalışmanın Başlığı, İnternet Adresi, Erişim Tarihi

Örnekler:

FDA. (1982), Digoxin oral solution, https://www. accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/ 2016/021648s009lbl.pdf, Erişim tarihi: 30 Mart 2019.

Biçimlendirme ve Şablonlar

 1. Dergide yayınlanması istenen makaleler, Times New Roman yazı karakteri ile 12 puntoda ve 1,5 aralık kullanarak yazılmalı, A4 boyutundaki kağıda üstten, alttan, sağdan ve soldan 2 cm boşluk olacak şekilde hazırlanmalıdır. Makale şablonunu oluşturan ana başlıklar 12 punto ve büyük harfle, koyu olarak yazılmalıdır.
 2. Makale başlığından sonra iki satır boşluk bırakılıp yazar adları ve soyadları ortalanmış olarak, adlar küçük harfler ile soyadları ise büyük harflerle 12 punto yazılmalıdır. Birden fazla yazar tarafından hazırlanmış makalelerde yazar adları sırası ile yazılmalı, unvan kullanılmamalı, adresler için her yazarın soyadının sonuna artan sayıda yıldız simgesi yazılmalıdır. Yazar adresleri yazar adlarının hemen altında numara ile verilmeli ve 10 punto ile yazılmalıdır. Yazarlara ait ORCID numaraları adreslerin altında 10 punto olarak yazılmalıdır. Öz kısmı 10 punto ve 1 satır aralığı ile italik olarak yazılmalıdır.
 3. Makaleden sorumlu yazar adı ve soyadının sonuna, hemen adres numarasından sonra “°” simgesi yerleştirilmelidir. “°” simgesinin açıklaması ilk sayfanın en sol alt köşesine 10 punto ile yazılmalı, sorumlu yazar adı ve soyadı, adresi, telefon ve/veya faks numarası ile e-posta adresi belirtilmelidir.
 4. Kısaltmalar, özet haricinde, ilk geçtiği yerde uzun hali ile birlikte verilmeli, daha sonra kısaltılmış şekilleri ile kullanılmalıdır.
 5. Makalelerde yalnızca Uluslararası Birim Sistemi (SI) kullanılmalıdır. Zorunlu olarak farklı birimler kullanılması gerekiyor ise parantez içinde SI eşdeğeri verilmelidir.
 6. Tüm tablolar ve şekiller, sıra ile 1,2,3 vb şekilde numaralandırılmalı, Türkçe makalelerde “Tablo 1.” ve “Şekil 1.”, İngilizce makalelerde ise “Table 1.” ve “Figure 1.” şeklinde verilmeli, metinde ise parantez içinde belirtilmelidir.
 7. Her bir tablo bir başlık taşımalı, tablo başlıkları tablonun üstünde sola dayalı olarak koyu renkte ve 12 punto olacak şekilde yer almalıdır. Başlıklar tabloların genişliğini geçmemelidir. Bir tablonun dipnotları, tablonun altında yer almalı, 10 p olmalı ve tabloda üst simgeler (a,b,c vb.) ile belirtilmelidir. Tablolar bir kaynaktan alınarak uyarlandıysa, tabloda mutlaka kaynak belirtilmelidir.
 8. Her bir şekil tanımlayıcı bir başlık taşımalı, şeklin altında ortalanmış olarak koyu renkte ve 12 punto olacak şekilde yer almalıdır. Şekil açıklamaları şeklin genişliğini geçmemelidir. Bir şeklin dipnotları, şeklin altında yer almalı ve 10 p olmalıdır. Şekiller bir kaynaktan alınarak uyarlandıysa, şekil başlığında kaynak mutlaka belirtilmelidir.
 9. Tüm tablolar, şekiller ve formüller basım kalitesi açısından mümkün olan en yüksek çözünürlükte hazırlanmalı, metin içinde verilmesinin haricinde, ayrıca, dijital olarak ayrı bir dosya halinde iletilmelidir. Tablolar, şekiller veya formüller bir kaynaktan alındıysa kaynak mutlaka belirtilmelidir.
 • Metinde kullanılan semboller uluslararası kullanıma uygun seçilmeli; her bir sembol kullanıldığı yerde tanımlanmalıdır.

Her türlü eşitlik ve formüller, bilgisayar (ChemDraw vb kullanılarak) ile oluşturulmalı, sıra ile numaralandırılmalı, numaralar sağa dayalı şekilde parantez içinde yazılmalıdır. Formüller ve eşitlikler, veriliş sırasına göre, metinde, parantez içinde “(1)” şeklinde belirtilmelidir.

Makale Değerlendirme Süreci
 • Dergiye gelen makaleler editör /editör yardımcı(lar)ı tarafından biçimsel ve bilimsel bir ön incelemeye tabi tutulur. Bilimsel ve biçimsel ön değerlendirmeyi geçemeyen makaleler kesinlikle kabul edilmez.
 • Ön incelemeden geçen makaleler editör/editör yardımcı(lar)ı tarafından en az iki uzman hakeme gönderilerek bilimsel olarak değerlendirilmesi sağlanır.
 • Değerlendirme süreci tamamlanan ve dergide yayınlanmak üzere kabul edilen makalelerin yayınlanma sırasına dergi editör/editör yardımcı(lar)ı makalelerin geliş tarihine göre karar verir.
 • Makale değerlendirme süreçleri yaklaşık 45 gün içinde tamamlanır.
 • Makalenin değerlendirilmesi ile ilgili yazışmalar sadece sorumlu yazar ile yapılır.
 • Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen tüm yazılar Grammarly ve iThenticate intihal engelleme programı ile kontrol edilir. İntihal taraması sonucuna göre yazılar reddedilebilir.
Revizyon

Gönderilmiş olan makaleye revizyon istendiğinde yazarlar hakemlerin ve editörlerin sorularına cevap verme yükümlülüğündedirler.

Revizyonlar, aksi özellikle belirtilmediği takdirde en geç 15 gün içerisinde gönderilmelidir.  Yazarlar daha fazla süreye ihtiyaç duyduklarında, revizyon süresinin başlangıcında ek süre talep edebilirler. Bu süre editör tarafından değerlendirilir.

Belirtilen sürede revizyon gönderilmezse, revizyon seçeneği iptal edilir.

Kabul Sonrası

Kabul edilen makaleler İngilizce (Grammarly programı üzerinden) ve Türkçe dilbilgisi, noktalama işaretleri ve biçim açısından düzenlenir.

Düzeltme nüshaları sadece sorumlu yazara gönderilir. Yazım hataları, dikkatli bir şekilde kontrol edilip düzeltildikten sonra 7 gün içinde dergiye geri gönderilmelidir.

Kabul alıp, düzeltme aşamasına geçmiş makalelere yeni verilerin veya yazar adlarının dahil edilmesine veya değiştirilmesine izin verilmez.

Değerlendirme süreci tamamlanan makale, derginin web sayfasında yayınlanan ya da baskıdan önceki aşama olan "Baskıdaki Makaleler" kısmında yayınlanır.